Ti nasalun-at nga agserbi itden na’t ballaigi

Maysa a gagem ti gobierno Siudad ti Vigan a panangmuli kadaguiti umindeg kangrunaan kadaguiti agtutubo ket isu ti pannakaipaay ken pannakamantener iti salun-at.

Ti Siudad a Vigan ket addaan programa nga isu ti maysa a wagas tapno mataginayon ti naan-anay a salun-at babaen ti pan-nakawatwat ti physical a bagi ken pan-nakawarwar ti panunot.

Agarup siam ( 9 ) a paay-ayam wenno pasalip ti nairingpasen ti Siudad a Vigan manipud Enero aginggat ita.

Itay kallabes a domingo Septiembre 8-9,2007, naaramid ti patorneo ti chess iti maikatlo a daras wenno tay makonkona a 3rd HERITAGE CHESS TOURNAMENT OF VIGAN CITY, a naangay sadiay Plaza Burgos, Vigan City, ken nakiparticiparan ti 49 nga umay-ayam a naggaput nadumaduma a lugar ditoy Metro Vigan. Dua a categoria ti pasalip Junior category (16 years old below) ken Senior Category. (17 yrs. Above) Inyalat daguiti agama ti korona ti nasao a pasalip, isuda Mr. Darwin Dulay (senior category) ken ti anakna a ni Patrick Dulay onse anyos. ( junior category) napagasatan met ni Mr. Robin Cabangbang ti maikadua a puwesto ket ni Mr. Ed Abuan met ti maikatlo a puwesto ken ni Mr. Edie Caliso ti maikapat a puwesto (Senior Category) ni met Reigill Quepo ti maikadua a pwuesto iti Junior Category, Jayboy Castillo maikatlo ken Marlon Rodillar Maikapat a puwesto. Daytoy a paay-ayam ket inisponsoran ti Gobierno Siudad ti Vigan nga idauloan ni Mayor Eva Marie S. Medina ken ti panangmanehar ti Vigan Chess Club.

Iti sabali nga bangir, madama met a maisaysayangkat ti 1st. Mayor Eva Marie S. Medina Mini Olympics. Daytoy ket paay-ayam ti Gobierno Siudad ti Vigan babaen ti panangimanehar ti COVE (City Organization of Vigan Employees) a pakipasetan ti sibubukel nga empleyado ti gobierno siudad ti Vigan, nga idauloan met laeng ti naalibtak ken nagaget a ni Mayor Eva Marie Medina, ken ti panangkadua met kenkuana ni Bise Mayor Franz Ranches ken ti sibubukel a konseho Siudad ti Vigan. Agarup sangapulo a klase ti paay-ayam a pagdadanga-dangan daguiti nagkapat a grupo wenno team color, nga isu daguiti sumaganad.

Ti Yellow Stars ket buklen ti Mayor’s Office, CHO, Market, Playa, Mira Hills, CBO, ken Treasurer’s Office. Ket ti met RED SOX boklen met ti SP, CE, Terminal, Productivity, CCR, Slaughter, COA, DILG, DOJ, ken MTC. Ti ORANGE TEAM ket idaoloan met ti PNP, DSWD, GSO, Accounting Office, ken Assessor’s Office. Ken ti maikapat a team isu ti GREEN PEACE a boklen met ti BFP, CENRO, BJMP, CPDO, City Agriculture Office, City Coop. ken ti City Veterinary Office. Daguiti sumaganad a maay-ayam kas iti Basketball Men and Women, Volleyball (M n W ) Badminton (M n W) Table Tennis (M n W) Chess, Dama, Kadang-Kadang,.Scrabble ken daduma pay a kannawidan a paay-ayam. Naiganuat dagitoy nga aktibidades kas maysa a programa ti Gobierno Siudad ti Vigan, tapno maadaan ti naan-anay a salun-at ket mataginayon ti nainkabsatan a karirikna iti tay-ac ti paay-ayam, ket agtultuloy ti kinatibker ti bagi a mangitrabaho ti pagsayaatan ti sapasap./edward